Browsing Category

Uutiset

Uutiset

KD Nuoret toivoo KD:lta nuorta ehdokasta presidentinvaaleihin

Ensi vuoden tammikuussa Suomessa käydään presidentinvaalit. Presidenttipeli on alkanut jo hyvän aikaa sitten useiden ehdokkaiden ilmoittauduttua kisaan.

KD Nuorten mielestä Kristillisdemokraattien täytyy lähteä presidentinvaaleihin omalla ehdokkaalla. Presidentinvaalit on profiloitumisen paikka arvopuolueena, jonka ytimessä on yrittäjyys, lähimmäisenrakkaus ja perheen asema yhteiskunnan perusyksikkönä.

Kristillisdemokraattien pitäisi asettaa vaaleihin ehdolle nuori ja positiivinen hahmo, joka voi toimia puolueen lippulaivana ja olla nostamassa sen kannatusta uudelle tasolle”, KD Nuorten puheenjohtaja Jiska Gröhn vetoaa. “Ehdokkaan tulee olla perillä muuttuvasta maailmasta ja nykykulttuurista sekä olla kuitenkin laaja-alainen ja kokenut poliitikko, jolla on innostava ote politiikan tekemiseen”, Gröhn listaa.

Näistä syistä KD Nuoret toivoo, että Sari Essayah olisi käytettävissä Kristillisdemokraattien  presidenttiehdokkaaksi.

 

 

Lisätiedot:

Jiska Gröhn

puheenjohtaja, KD Nuoret

+358 456 309 425

jiska.grohn@kdnuoret.fi

Uutiset

KD Nuoret: 16-vuotiaat vaalikelpoisiksi kuntavaaleissa!

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret esittää äänestysiän ja vaalikelpoisuuden laskua 16 ikävuoteen kunnallisvaaleissa. Näin nuoria saataisiin paremmin sitoutettua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omassa kotikunnassaan jo siinä vaiheessa, kun asioita on juuri käsitelty peruskoulussa.

Kipinä politiikkaa kohtaan syntyy usein juuri yhteiskuntaopin tunneilla, joten nuorille on tarjottava suora mahdollisuus päästä äänestämään ja asettumaan ehdolle kuntavaaleissa mahdollisimman pian sen jälkeen”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Milka Taivassalo vetoaa.

Ja moni nuori lähtee pieneltä paikkakunnalta muualle opiskelemaan juuri täysi-iän kynnyksellä”, harmittelee järjestön puheenjohtaja Jiska Gröhn. “Tällöin ensimmäinen äänestäminen tapahtuu todennäköisesti uudessa kaupungissa, missä ehdokkaat eivät ole entuudestaan tuttuja eikä äänestämistä välttämättä koeta niin tärkeänä”, Gröhn jatkaa.

KD Nuoret toivoo yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulevan luontaiseksi osaksi nuorten elämää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Taivassalo ja Gröhn uskovat tutun kotipaikkakunnan madaltavan kynnystä lähteä ehdolle kunnallisvaaleissa.

Vaikuttamisesta innostuneen 16-17 -vuotiaan ehdolle asettumista ei siis pitäisi estää vaan tukea. Tämä tapahtuisi parhaiten suoraan kuntavaaleihin osallistumisen sallimisena, ei näennäisellä nuorten kiintiöpaikkojen lisäämisellä kuntapolitiikan
kuunteluoppilaina
”, Taivassalo kuvailee.

Nuorisovaltuustot ovat hyvä asia, mutta tahdomme tarjota nuorille myös todellisen väylän suoraan demokraattiseen vaikuttamiseen ilman välikäsiä”, Gröhn tiivistää. “Ja kunnatkin hyötyvät, jos valtuustoon saadaan asiantuntijuutta laajemmin kaikista ikäryhmistä.”

Lisätiedot:

Jiska Gröhn

KD Nuorten pj

jiska.grohn@kdnuoret.fi

+358 456 309 425

Milka Taivassalo

KD Nuorten 1. vpj

milka.taivassalo@kdnuoret.fi

Uutiset

Kuntalaisvaikuttamisessa hyödynnettävä määrätietoisesti nettiä ja sosiaalisia medioita!

Euroopan kansanpuolueen nuorisojärjestön kokouksessa Roomassa hyväksyttiin KD Nuorten ehdotus, jonka mukaan kuntalaisvaikuttamisessa Euroopassa on määrätietoisesti lisättävä vaikuttamisväylä netin ja sosiaalisen median kautta. Erityisesti nuoret, mutta esimerkiksi myös ikäihmiset ja nuoret perheet, jotka eivät pääse osallistumaan mm. kokouksiin, voivat näin tuoda esille arvokkaita ja tärkeitä ideoita ja mielipiteitä. Kokouksessa KD Nuoria edustanut Juha Richter: ”Erityisesti nuoret ovat hyvin tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa. Heidän mielipiteitä ja ajatuksia saa päätöksenteossa parhaiten kuultua, jos kuntalaisvaikuttamisessa käytetään määrätietoisesti myös sosiaalisia medioita.” Koko kannanoton voit lukea The Youth of the European People`s Partyn nettisivuilta. http://youthepp.eu/library

Lisätietoja:

Juha Richter
Lääkäri, vastuualueena eurooppalaiset suhteet
juha.richter@gmx.eu
Twitter: @RichterJuha

Uutiset

KD Nuoret: Tasa-arvoa OKM-tukiin

Kannanotto 1.2.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi eilen poliittisille nuorisojärjestöille jaettavien avustusten euromäärät. Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret on pettynyt siihen, ettei ministeriössä olla edelleenkään puututtu järjestelmän epäoikeudenmukaisuuteen sen näennäisistä uudistuksista huolimatta.

KD Nuorten tukisumma on liikkunut 50 000 euron molemmin puolin koko 2010-luvun. Suurimmaksi osaksi vapaaehtoisten varassa pyöritettävää valtakunnallista järjestöä on siitä huolimatta pystytty kehittämään, keventämään hallinnosta ja kasvattamaan jäsenistöstä.

Ongelma on se, että toiset järjestöt saavat toiminnan pyörittämiseen jopa kymmenkertaisia summia meihin verrattuna, ja voivat vuodesta toiseen perustella yli puolen miljoonan tukitarvettaan saaduilla rahoilla luotuun toimintaan vedoten”, KD Nuorten puheenjohtaja Jiska Gröhn selventää. “Järjestelmä ruokkii siis itse itseään, mikä ei ole tervettä.”

KD Nuoret vaatii, että Veikkauksen tuotoista poliittisille nuorisojärjestöille jaettavat avustukset erotetaan muista nuorisotyötä tekevistä järjestöistä, jolloin tukipäätöksissä päästään vertailemaan dynaamisemmin poliittisten nuorisojärjestöjen vaikuttavuutta ja nuorten osallisuuden vahvistamista suhteessa toisiinsa.

Lisätiedot:

Jiska Gröhn
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 456 309 425
puheenjohtaja@kdnuoret.fi

Uutiset

Lisäarvoa pääsykokeisiin aikaisemmin tehdyistä opinnoista!

KD Nuoret vaativat Suomen opiskelijavalintajärjestelmälle remonttia. Hallitus ja tutkijat ovat jo useita vuosia esittäneet, että nuorten toisen asteen opintojen jälkeisiä välivuosia pitää vähentää ja korkeakouluopiskelijoiden valmistumista nopeuttaa.

”Nuoret halutaan nopeammin työelämään, mutta samaan aikaan moni uhraa paljon aikaa pääsykokeisiin lukemiseen. Osa taas pohtii, kannattaako saatu opiskelupaikka ottaa vastaan vai ei. Opiskelijavalinnasta voi olla vaikeampi päästä läpi, jos ei ole ensikertalaisen etua. Opintojen vaihto ei ole enää samanlainen vaihtoehto kuin aiemmin. ” huomauttaa KD Nuorten hallituksen jäsen Teija Muuraiskangas.

KD Nuoret ehdottaa, että myös pääsykoejärjestelmää uudistettaisiin siten, että siinä tunnistettaisiin aikaisemmin hankittu osaaminen aivan kuten varsinaisissa opinnoissa. Järjestelmäuudistus kannustaisi omaehtoiseen opiskeluun. Siirryttäisiin järjestelmään, jossa välivuosina hankittu opiskelukokemus haettavaan alaan liittyen toisi todellista lisäarvoa hakijalle hakuprosessiin ja opintoihin.

”Tässä järjestelmässä jo opiskelualaa tuntevat ja näin kokemuksenkin myötä motivoituneet opiskelijat erottuisivat paremmin opiskelijavalinnassa. Hakijalle tämä toisi varmuutta hakuprosessiin. Järjestelmä voisi myös kannustaa ulkomailla opiskelleita palaamaan Suomeen opiskelemaan vastaavaa tutkintoa.” KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen lisää.

Opintoja jo omaehtoisesti suorittaneiden tutkinnon suorittamisaika lyhenisi ja näin myös valmistuminen tapahtuisi nopeammin. Tämä järjestelmä myös lisäisi joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa ja olisi oikeudenmukainen eri puolilla Suomea asuville, koska nykyään erilaisten esimerkiksi avoimien korkeakoulukurssien suorittaminen on mahdollista verkko-opintoinakin.

KD Nuorten ehdottama opiskelijavalintajärjestelmä kannustaa hakijoita opiskelemaan jo haluamaansa alaa välivuonna sen sijaan, että aika kuluisi pääsykokeeseen lukemisen parissa. ”Opiskelu pitää tehdä kannattavaksi aina!” Ronkainen ja Muuraiskangas vaativat.

 

Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 595 8819
puheenjohtaja@kdnuoret.fi

Teija Muuraiskangas
KD Nuorten hallituksen jäsen
teija.muuraiskangas@kdnuoret.fi

Uutiset

Nuorisojärjestöt vaativat: lapsiavioliitot kiellettävä!

KD Nuorten alulle laittama aloite sai muutkin nuorisojärjestöt liikkeelle. Yhteisessä kannanotossa vaaditaan, ettei jatkossa  oikeusministeriön erityislupia myönnettäisi, vaan molempien osapuolten tulisi olla 18-vuotiaita.

Suomessa avioliiton alaikäraja on molempien osapuolten osalta 18 vuotta. Tästä voi kuitenkin tehdä poikkeuksia oikeusministeriön erityisluvalla. Erityisluvan saamisen alaikärajaa ei ole lainsäädännössä määritelty. Syyt liittyvät useimmiten ei-toivottuihin raskauksiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin. Poliittisten nuoisojärjestöjen puheenjohtajien mielestä nämä eivät ole hyväksyttäviä syitä lapsiavioliittoihin. YK:n ihmisoikeusneuvosto on määritellyt lapsiavioliitot ihmisoikeusrikkomuksiksi. “Suomi laahaa tässä ihmisoikeuskysymyksessä pahasti jäljessä YK:n linjasta”, toteaa KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen. Oikeusministeriössä on meneillään hanke, jossa arvioidaan alaikäisten avioliittoa koskevia säännöksiä.

”Lapsia ei tule vihkiä avioliittoon virallisesti, eikä myöskään epävirallisesti. Mikäli avioliittoon vihkimiseen verrattavan seremonian osapuolena on lapsi, tulee seremonian toimittaja (esim. pappi) sekä lapsen kanssa vihittävä täysi-ikäinen henkilö tuomita rangaistukseen.” linjaavat kannanoton allekirjoittajat.

Lapsiavioliittojen tarkoituksena on ollut turvata nuoren äidin sekä tämän lapsen hyvinvointi ja tulevaisuus. Tämä voidaan myös toteuttaa niin, ettei lapsia vihitä avioliittoon. Yhteiskunnalla on tässä suuri vastuu. Jatkossa oikeusministeriön erityislupia ei myönnettäisi, vaan molempien osapuolten tulisi olla 18-vuotiaita.

”Kieltämällä lapsiavioliitot Suomi näyttäisi esimerkkiä myös niille maille, joissa lapsiavioliitot ovat merkittävä ongelma. Vuosittain 15 000 000 tyttöä naitetaan vanhemmille miehille. Suomi ei saa olla osana tätä ilmiötä, vaan asiaan on puututtava pikimmiten!” Ronkainen vaatii.

Lisätietoja:

Remo Ronkainen, KD Nuoret

puheenjohtaja, 0505958819

Sebastian Tynkkynen, Perussuomalaiset Nuoret

puheenjohtaja, 0400 988960

Hilkka Kemppi, Suomen Keskustanuoret

puheenjohtaja, 050-3846820

Mikkel Näkkäläjärvi, Sosialidemokraattiset Nuoret,

puheenjohtaja, 0400765002

Eetu Rantakangas, Piraattinuoret

puheenjohtaja, 0408279995

Saara Ilvessalo ja Jaakko Mustakallio, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto,

puheenjohtajat, 0456520589 & 0400 504089

Ida Schauman, RKP-nuoret

puheenjohtaja, 040 1824 969

Elisa Gebhard, Sosiaalidemokraattiset opiskelijat-SONK

puheenjohtaja, 050 575 1723

Anniina Sippola, Keskustan Opiskelijaliitto

puheenjohtaja, 050 3897260

Uutiset

KD Nuoret hakee vaalipäällikköä

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry etsii some-maailman hallitsevaa vaalipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen tammi-huhtikuuksi 2017 toteuttamaan kuntavaalikampanjaa yhdessä järjestön pääsihteerin kanssa. Määräaikaisuuden peruste on työn projektiluontoisuus.

Vaalipäällikön tehtäviin kuuluu mm. nettisivujen rakentaminen ja päivittäminen, markkinoinnin toteuttaminen, pienet taittotyöt, vaalitapahtumien organisointi ja käytännön avustustyöt, sekä yhteydenpito KD:n nuoriin ehdokkaisiin.

Vaalipäälliköltä odotetaan oma-aloitteisuutta, markkinointihenkisyyttä, kuvankäsittelytaitoja, hyvää tietotekniikan ja sosiaalisen median hallintaa, sekä aiempaa kokemusta vaalityöstä tai kampanjoinnista. Työssä vaaditaan joustavuutta, paineensietokykyä sekä nopeaa asioiden omaksumista. Eduksi katsotaan KD Nuorten ja kristillisdemokratian hyvä tuntemus. Viestinnän, markkinoinnin tai media-alan koulutuksesta tai kokemuksesta on myös etua.

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry on valtakunnallinen poliittinen nuorisojärjestö. Teemme vaalityötä yhteistyössä KD-puolueen kanssa ja lisäksi toteutamme valtakunnallista tiedotusta ja kampanjoita nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden parantamiseksi. Tutustu järjestöön nettisivuillamme www.kdnuoret.fi

Vaalipäällikön työaika on 20 h viikossa. Työsuhde alkaa 1.1.2017 ja päättyy 10.4.2017. Työ tapahtuu pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Helsingin toimistollamme, etätyöskentely on myös osittain mahdollista. Vaalipäälliköllä olisi myös hyvä olla auto käytettävissä tapahtumien järjestelyjen vuoksi.

Hakemukset palkkatoiveineen on lähetettävä sunnuntaihin 27.11.2016 klo 23:59 mennessä osoitteeseen: kdnuoret@kdnuoret.fi. Työhaastatteluun kutsutaan erikseen, joka pidetään 29.11. KD Nuorten hallitus valitsee vaalipäällikön joulukuun aikana.

 

Lisätiedot:

Linda-Riina Paavilainen, KD Nuorten pääsihteeri / 045 137 6021 / paasihteeri@kdnuoret.fi

Uutiset

Puolustusvoimille resursseja laajamittaiseen puolustuskyvyn valmiustarkastukseen

Kristillisdemokraattiset Nuoret vaativat lisää resursseja puolustusvoimille suorittaa laajamittainen puolustuskyvyn valmiustarkastus, tarvittaessa jopa 30 000 sotilaan voimin.

Suomella on erinomainen, yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusratkaisu. Puolustusvoimien, siviiliviranomaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö maanpuolustuksessa on laajaa ja toimivaa. Kukin toimija tietää oman roolinsa.

Puolustusvoimien poikkeusolojen toimintakyvyn turvaamiseksi on tärkeää, että reserviläiset pääsevät riittävän usein harjoittelemaan tehtäväänsä kertausharjoituksissa.

Euroopan nykyisessä turvallisuustilanteessa uhkat ovat vaikeasti hahmotettavia, ja sodan ja rauhan raja on hämärtynyt, joten kriiseihin varautuminen on entistä vaikeampaa, ja valtioilta vaaditaan nopeaa reagointikykyä.

– Poliittiset päätöksentekijät eivät enää nykyään voi luottaa siihen, että kriisin uhatessa mobilisaatioon ja sotilaskoulutukseen olisi käytettävissä kuukausia, vaan hyvin suunniteltu sotilaallinen operaatio voidaan toteuttaa päivissä tai tunneissa, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Markus Metsälä sanoo.

KD Nuorten väistyvän puheenjohtajan Remo Ronkaisen mukaan tiettävästi ei ole varmuutta eikä näyttöä siitä, että puolustusvoimat kykenisi kriisitilanteessa saamaan tarvittavan suuren sodan ajan joukon riittävän nopeasti valmiiksi, jotta se kykenisi muodostamaan ennaltaehkäisevän pelotteen tai aloittamaan maanpuolustuksen.

– Tämän takia puolustusvoimille tulee antaa resurssit suorittaa laajamittainen puolustuskyvyn valmiustarkastus, tarvittaessa jopa 30 000 sotilaan voimin.

Valmiustarkastuksen tavoitteina on todentaa puolustusvoimien suorituskyky ja paljastaa suunnitelmien heikkouksia, jotta poikkeusolojen suorituskykyä voitaisiin kehittää

Uutiset

Jiska Gröhnistä KD Nuorten uusi puheenjohtaja

Kristillisdemokraattisten (KD) Nuorten vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajakseen kaksivuotiskaudelle Jiska Gröhnin (26). Halsualta kotoisin oleva Gröhn on teologian maisterivaiheen opiskelija, joka asuu perheineen Espoossa.

Gröhn on toiminut aikaisemmin Varusmiesliiton hallituksessa ja myös työskennellyt Puolustusvoimissa.

”Olen kiitollinen siitä, että saan jatkaa edellisten puheenjohtajien isänmaallista linjaa. Tahdon KD Nuorten näyttäytyvän puheenjohtajakaudellani rohkeana, ennakkoluulottomana ja uskottavana nuorisojärjestönä”, Gröhn toteaa.

Vasemmalta uusi puheenjohtajisto: 2. vpj Nelli-Maria, pj Jiska Gröhn ja 1. vpj Milka Taivassalo.

 

Vuosikokous valitsi tulevalle yksivuotiskaudelle ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kiuruvetisen Milka Taivassalon (30). Yläsavolainen AMK-agrologi on toiminut aikaisemmin järjestön pääsihteerinä. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa tradenomiopiskelija Nelli-Maria Sarasmaa (21) Vantaalta.

Hallitukseen kaksivuotiskaudelle äänestettiin ranskan kielen opiskelija tamperelainen Elsi Ranta (22), turkulainen teologian maisteri ja KD Nuorten entinen puheenjohtaja Remo Ronkainen (27), 22-vuotias oikeustieteen ylioppilas Aleksi Sarasmaa Espoosta sekä helsinkiläinen taloustieteilijä ja entinen järjestön varapuheenjohtajanakin toiminut Jyri Soria (26).

Varajäseniksi yksivuotiskaudelle valittiin 29-vuotias filosofian maisteri Ester Laato, (Espoo) hoitoalan asiantuntija Ella-Maria Tuomela (30) Salosta, forssalainen sosionomi Katariina Murtolahti (25), sekä helsinkiläinen ICT-tradenomi Tom Himanen (27).

KD Nuoret hyväksyivät kannanotot aiheista: ”Puolustusvoimille resurssit laajamittaiseen puolustuskyvyn valmiustarkastukseen”, ”Lääkekannabiksen käyttömahdollisuudet terveydenhuollossa selvitettävä ennakkoluulottomasti” sekä ”Lisäarvoa pääsykokeisiin aikaisemmin tehdyistä opinnoista.” Vuosikokous äänesti myös sääntömuutoksesta, jossa nostetaan KD Nuoriin kuulumisikää 33 ikävuoteen.

KD Nuorten uusi hallitus varajäsenineen.

 

Lisätiedot:

Jiska Gröhn
KD Nuorten puheenjohtaja (1.1.2017 alkaen)
+358 45 630 9425
jiska.grohn@kdnuoret.fi

Linda-Riina Paavilainen
KD Nuorten pääsihteeri
+358 45 137 6021
linda.riina.paavilainen@kdnuoret.fi

Uutiset

Järjestäytyneelle poliittiselle väkivallalle ei ole tilaa

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt sekä Allianssi ovat järkyttyneitä Suomen Vastarintaliikkeen mielenosoituksessa saamiinsa vammoihin menehtyneen nuoren kohtalosta. Järjestöt muistuttavat, että tarvitaan ripeitä toimia järjestäytyneen poliittisen väkivallan kitkemiseksi Suomesta.

 

Me haluamme Suomen, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä oman turvallisuutensa tai fyysisen koskemattomuutensa puolesta. Rasismi, natsismi ja muut ihmisvihamieliset aatteet ja poliittinen väkivalta eivät ole osa meidän Suomeamme, järjestöt sanovat.

 

Järjestöt vaativat poliitikoilta ja virkavallalta nopeaa kartoitusta niistä keinoista, joilla väkivaltaa käyttävien järjestöjen toimintaan voidaan jo nyt puuttua, sekä tarvittaessa niitä täydentävää uutta lainsäädäntöä. Vaisujen kommenttien sijaan maan johtavien poliitikkojen on asetuttava selkeästi vastustamaan rasismia sekä näyttää, mikä on hyväksyttävää julkisessa keskustelussa ja mikä ei.

 

Poliittinen väkivalta luo pelon ilmapiirin, jossa ihmiset eivät uskalla vapaasti ilmaista omia kantojaan. Se ei voi olla yhdenkään poliittisen toimijan tavoite Suomessa, järjestöt toteavat.

 

Allekirjoittaneet järjestöt osallistuivat Peli poikki – rikotaan hiljaisuus -mielenilmaukseen.

 

Lisätietoja:

Remo Ronkainen, puheenjohtaja, KD Nuoret, 050 595 8819

Eero Rämö, puheenjohtaja, Allianssi, 040 539 2737

Mikkel Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Demarinuoret, 040 076 5002

Anniina Sippola, puheenjohtaja, Keskustan Opiskelijaliitto, 050 389 7260

Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, Keskustanuoret, 050 384 6820

Daniel Sazonov, puheenjohtaja, Kokoomusnuoret, 045 129 6812

Marianna Kupias, puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat, 040 239 9029

Eetu Rantakangas, Puheenjohtaja, Piraattinuoret, 040 827 9995

Ida Schauman, puheenjohtaja, RKP-nuoret, 040 182 4969

Elisa Gebhard, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK, 050 575 1723

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi, 040 545 4753

Pinja Laukkanen, puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat, 040 140 2229

Saara Ilvessalo ja Jaakko Mustakallio, Vihreät nuoret ja opiskelijat, 040 050 4089, 045 652 0589