Esipuhe

Kristillinen nuorisopolitiikka syntyi vastavoimaksi 1960-luvun opiskelijaradikalismille ja nuorisojärjestö perustettiin 1971 nimellä Suomen Kristillisen Liiton Nuoret. Lähes koko olemassaolonsa ajan nuorisojärjestö on pyrkinyt luotsaamaan niin omaa kuin emopuolueensa Suomen Kristillisdemokraattien politiikkaa eurooppalaisen kristillisdemokraattisen ideologian suuntaan. 2000-luvulta asti järjestö onkin tunnettu nimellä Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret. Nuorisojärjestö on avoin kaikille maailmankatsomuksesta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta.

Vaikka poliittinen maailma on viidessäkymmenessä vuodessa muuttunut valtavasti, eivät kristillisdemokratian kulmakivet ole kadonneet minnekään. Lähimmäisenrakkaus, vapaus ja vastuu sekä ympäristön vaaliminen ovat arvoja, jotka ohjasivat kristillisdemokraattisia nuoria viisikymmentä vuotta sitten ja ohjaavat meitä edelleen. KD Nuoria yhdistää usko siihen, että yhteinen hyvä syntyy jo vuosituhansia eurooppalaista sivistystä kannatelleista arvoista. Kristillisdemokraattista ideologiaa ei ole rakennettu hiekalle, vaan kalliolle.

KD Nuorten tavoitteena on kristillisdemokraattinen liike, joka pragmaattisuutta, kohtuullisuutta ja lähipäätösperiaatetta vaalien tarjoaa ratkaisuja ja tempaa mukaansa ihmisiä taustasta, sosioekonomisesta asemasta tai maailmankatsomuksesta riippumatta. Haluamme rakentaa Suomesta oikeudenmukaisen, kannustavan ja turvallisen yhteiskunnan. Haluamme, että päätöksiä tehdään yhteiseen hyvään tähdäten myös sukupolvirajojen yli: jokaisella tulee olla oikeus luottaa tulevaisuuteen.

Tämä periaateohjelma avaa ideologiamme runkoa ja pääperiaatteita päätöstemme taustalla, kun taas poliittinen ohjelma tarjoaa käytännön ratkaisuja poliittisiin teemoihin. Periaateohjelmassa avaamme kuusi meille tinkimätöntä periaatetta, jotka yhdessä muodostavat KD Nuorten politiikan ytimen. Näiden periaatteiden lisäksi kaikkea toimintaamme ohjaa pragmaattisuus, kohtuullisuus ja lähipäätösperiaate. Toisin sanoen päätökset tulee tehdä oikeaan tietoon perustuen ja aina yhteiseen hyvään tähdäten, niiden tulee olla sopusuhtaisia ja kestäviä ja ne tulee tehdä mahdollisimman lähellä kansalaista, päätöshierarkian matalimmalla mahdollisella tasolla.

Kristillisdemokratia ei ole valmiita vastauksia huuteleva ismi, vaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin kaikupohjaa tarjoileva ideologia. Kuten Esa Erävalo muotoilee kirjassaan Yhteinen hyvä: “kristillisdemokratia ei ole tapa vähentää, vaan lisätä omaa ajattelua”. Toivomme periaateohjelman tarjoavan sinulle KD Nuorten jäsenenä eväitä ponnistaa tukevalta kristillisdemokraattiselta arvokalliolta yhä korkeammalle. Tervetuloa mukaan!

Annika Lyytikäinen, puheenjohtaja

Tämä periaateohjelma on hyväksytty KD Nuorten vuosikokouksessa 21.11.2021. 

Yhteinen hyvä

KD Nuorten politiikan keskiössä on tavoite yhteisen hyvän edistämisestä: KD Nuorilla ei ole eturyhmää jonka asiaa sokeasti ajamme, vaan lähimmäisen rakkauteen vedoten edistämme kaikille parempaa yhteiskuntaa. Tämän takia nuori kristillisdemokraatti on yhteistyökykyinen, pragmaattinen ja totuusorientoitunut. Yhteiseen hyvään liittyy myös kansainvälinen yhteistyö ja solidaarisuus, sillä yhteinen hyvä ei tunne valtakunnan rajoja.

Hyvän määrittelemme periaatteiden ja tekojen seurauksien kautta. Hyvien ja oikeiden valintojen tekeminen ei välttämättä aina tunnu hyvältä tai ole helppoa. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia keskenään, eikä yhden hyvä koskaan ole toisen hyvää tärkeämpää. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei tarkoita kurjuuden jakamista tasaisesti kaikille yhteiskunnan jäsenille, vaan sitä, että heikoinkin pärjää yhteiskunnassamme.

Ihmiskuva

Uskomme, että jokainen ihmiselämä on arvokas kaikissa sen olemassaolon vaiheissa ja että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Jokaisen ihmisen arvo on loukkaamaton ja pidämme siten ihmisarvoa itseisarvona.

Kristillisdemokraattinen ihmiskäsitys pohjaa siihen, ettei kukaan ihminen ole täydellinen: jokainen meistä on erehtyväinen eikä ihminen aina toimi järkevästi ja hyvin, vaikka olisikin liikkeellä hyvin aikein. Emme tavoittele utopioita, koska epätäydellinen ihminen ei pysty niitä saavuttamaan, emmekä usko vallan keskittämiseen yhdelle tai harvoille ihmisille. Juutalaiskristillisestä ihmiskuvasta kumpuaa myös kristillisdemokraattinen vaihtoehto liberaalille individualismille ja sosialistiselle kollektivismille – personalismi. Yksittäinen ihminen ei saa nousta yhteisen hyvän edelle, mutta ihmisarvoa ei myöskään voida ikinä redusoida koneiston osaksi. Näemme, että ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas yksilö, mutta myös tärkeä osa erilaisia yhteisöjä.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Perheet ovat avain suomalaiseen hyvinvointiin, mutta niissä kasvaa myös pahoinvointi. Vanhempien kasvatusvelvollisuutta ei voi lähtökohtaisesti siirtää yhteiskunnalle. Siksi perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on KD Nuorten politiikan keskiössä.

Vastuu vapaudesta

Lähipäätösperiaatteen mukaisesti haluamme suoda yksilöille ja perheille mahdollisimman suuren vapauden päättää omista asioistaan. Arvostamme markkinataloutta, vaalimme yksilönvapauksia ja haluamme nähdä Suomen vapaana ja itsenäisenä kansainvälisenä toimijana. Vapaalla yksilöllä on parhaat edellytykset toimia oman onnensa seppänä.

Vastuu on erottamaton seuraus vapaudesta. Meidän tulee kantaa vastuu heikommista yhteiskunnassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vaalimme kansalaisyhteiskuntaa, jossa yksilö on vastuussa omista teoistaan ja osa välittävää yhteisöä. Lähimmäisen huolenpitoa ei voi koskaan ulkoistaa valtiolle. Meidän tulee myös ottaa vastuu siitä, että tekemämme päätökset ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä. 

KD Nuoret arvostaa yrittäjyyttä ja ahkeruutta. Poliittisten päätösten ei pitäisi aiheuttaa tilannetta, jossa ihmisen on taloudellisesti järkevämpää olla tekemättä työtä. Kristillisdemokraattiset Nuoret pitää parhaana yhteiskuntajärjestyksenä sosiaalisesti ohjattua markkinataloutta ja toimivaa demokratiaa, jossa omistusoikeus ja yksilönvapaus turvataan.

Viljely ja varjelu

Juutalais-kristillisen maailmankuvan mukaan ihminen on vastuussa maapallon viljelystä ja varjelusta. Kuten tiedämme, ovat ihmiset kuitenkin ajautuneet kuluttamaan maan resursseja yli varojen. Se ei ole kristillisdemokraattisten ihanteiden mukaista. Meidän tulee elinaikanamme isännöidä maapalloa vastuullisesti, ja jättää se seuraaville sukupolville paremmassa kunnossa, kuin missä itse sen saimme.

Paitsi luontoon ja ympäristöön, sovellamme viljelyn ja varjelun periaatetta myös sivistykseen, kulttuuriin ja kansalaisyhteiskuntaan. Jokaisella on oltava mahdollisuus kouluttaa ja kehittää itseään ihmisenä vastuullisesti yhteiskuntamme jäsenenä varallisuudesta, asuinpaikasta, taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Arvostamme aiempien sukupolvien tekemää työtä ja vaalimme sen hedelmiä. Kansalaisten kouluttautuminen ja henkinen viljely takaa yhteiskunnalle työvoiman ja osaamisen lisäksi hyvinvointia ja sivistystä yli sukupolvien.

Turvallisuus

Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja kotimaahan. Turvallisuutta edistetään pitämällä huolta viranomaisten ja puolustuksen resursseista, mutta myös turvallisuudesta perheissä, kouluissa, työpaikoilla ja hoitolaitoksissa. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kukaan ei joudu pelkäämään turvallisuutensa puolesta.

Suomi ei ole puolueeton maa. Olemme arvoiltamme ensisijaisesti länsimaa. Toiminta YK:ssa ja jäsenyys EU:ssa sekä läheinen yhteistyö Naton kanssa todistavat tämän puolesta. 

Mikään toinen valtio ei saa suorasti eikä epäsuorasti puuttua Suomen sisäiseen päätöksentekoon, ellei kyseisessä asiassa ole vapaaehtoisesti luovutettu päätösvaltaa ylikansalliselle toimijalle. Turvallisuuden takaamiseksi tulevaisuudessakin KD Nuoret ajaa Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon.

Rohkeus

KD Nuoret ajaa kristillisdemokraattista politiikkaa rohkeasti eikä tingi perusperiaatteistaan. Ajamme tärkeitä asioita tinkimättömästi silloinkin, kun se ei ole suosittua tai julkista ihailua aiheuttavaa. Uskallamme suoraselkäisesti nousta puolustamaan totuutta ja yhteistä hyvää ja kannustamme jäseniämme siihen. Tarkastelemme myös omia näkemyksiä rohkean kriittisesti, ja olemme valmiita päivittämään niitä paremman tiedon valossa.