I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry., epävirallisesti lyhennettynä KDN tai KD Nuoret ja ruotsiksi Finlands Kristdemokratiska (KD) Unga rf., epävirallisesti lyhennettynä KDU tai KD Unga.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.
 3. Yhdistys toimii valtakunnallisena nuorisojärjestönä ja se kuuluu Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) rp:een sen valtakunnallisena erityisjärjestönä.
 4. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan järjestöksi ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp:ta puolueeksi.

2 § JÄRJESTÖN TARKOITUS

Järjestön tarkoituksena on

 1. edistää arvomaailmaltaan kristillisdemokraattisten nuorten poliittista yhteistoimintaa;
 2. vaikuttaa yhteiskuntamme rakentamiseksi kristillisten arvojen pohjalle sekä
 3. kasvattaa jäsenistöään poliittiseen vaikuttamiseen ja vastuunottoon yhteiskunnan kehittämiseksi.

3 § JÄRJESTÖN TOIMINTA

  1. tekee aatteellista ohjelmatyötä;
  2. toimii yhteistyössä puolueen ja sen jäsenyhdistysten kanssa;
  3. harjoittaa poliittista toimintaa sekä tiedotus-, opinto- ja koulutustoimintaa;
  4. järjestää kokouksia, seminaareja, viikonloppu- ja koulutustapahtumia sekä tempauksia;
  5. harjoittaa julkaisutoimintaa;
  6. toimii yhdyssiteenä yhteisöjäseniensä sekä alueellisten toimintaryhmien välillä ja edistää alueellisen toiminnan lisäämistä ja
  7. harjoittaa muita edellä lueteltuihin verrattavia toimintamuotoja.
 1. Järjestö on oikeutettu omistamaan irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottamaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestämään toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja rahankeräyksiä
 2. Toimintaansa varten järjestö tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.
 3. Järjestön toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen ja päätösten kanssa.

II JÄSENKUNTA

4 § JÄSENET

 1. Hallitus voi hyväksyä järjestön jäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka täyttää näiden sääntöjen jäseneksi hyväksymisen edellytykset ja joka hyväksyy järjestön säännöt.
 2. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotikuntalain tarkoittama kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp:n tarkoituksen ja päämäärät. Henkilöjäsen tai henkilöjäseneksi pyrkivä ei saa kuulua toiseen puolueeseen. Henkilöjäsenen jäsenyys järjestössä päättyy sen vuoden lopussa, jolloin hän täyttää 33 vuotta.
 3. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä
  1. rekisteröity opiskelijajärjestö
  2. tai muu järjestön kokouksen hyväksymä järjestö.
 4. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy järjestön tarkoituksen ja päämäärät.
 5. Jäseneksi pyrkivän tulee lähettää anomus järjestön hallitukselle ja yhteisöjäsenen tulee hyväksyttää sääntönsä sillä.

5 § JÄSENMAKSU

 1. Jokaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu järjestölle.
 2. Yhteisöjäsen maksaa jäsenmaksua henkilöjäsenmääränsä perusteella.
 3. Jäsenmaksun suuruuden, tilitystavan ja tilitysajan päättää vuosikokous erikseen henkilö-, yhteisö- ja kannatusjäsenille.

6 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 1. Jäsen (ks. 4 §) voi erota järjestöstä tekemällä kirjallisen eroilmoituksen järjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta edustajansa välityksellä järjestön kokouksen pöytäkirjaan.
 2. Järjestön hallitus voi erottaa järjestöstä jäsenen, jonka toiminta on ollut järjestön tarkoituksen vastaista, tai joka on laiminlyönyt sille kuuluvan velvoitteen, taikka jonka toiminta on muulla tavoin ollut järjestölle vahingollista.
 3. Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä järjestön kokoukselle lähettämällä järjestön hallitukselle valituskirjelmän kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
 4. Järjestön kokous päättää erottamisesta kuultuaan järjestön hallitusta ja erotettua jäsentä. Erottamiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Valitustapauksessa vastuu erottamisesta siirtyy järjestön kokoukselle. Erottamisuhan alla oleva jäsen voi olla toiminnassa mukana, kunnes päätös erottamisesta tulee voimaan.

III HALLINTOELIMET

7 § JÄRJESTÖN HALLINTOELIMET

 1. Järjestön päättävänä elimenä toimii järjestön kokous.
 2. Järjestön hallintoa hoitaa toimikautenaan hallitus.
 3. Hallituksen valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä toimivat hallituksen työvaliokunta sekä muut toimikunnat ja työryhmät. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja pääsihteeri. Työvaliokunta voi kutsua kokoukseen muitakin henkilöitä asiantuntijoiksi harkintansa mukaan.
 4. Päivittäisiä tehtäviä hoitavat järjestön työntekijät hallituksen ohjeiden mukaan.

8 § VUOSIKOKOUS JA SEN KOOLLEKUTSUMINEN

 1. Sääntömääräisiä järjestön kokouksia on vuosittain yksi (vuosikokous).
 2. Vuosikokous pidetään joka vuosi loka- tai marraskuun aikana. Vuosikokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.
 3. Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan järjestön jäsenille kirjallisesti tai julkaistaan puolueen lehdessä ja järjestön omassa lehdessä vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

9 § YLIMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖN KOKOUS JA SEN
KOOLLEKUTSUMINEN

 1. Ylimääräinen järjestön kokous pidetään, jos
  1. järjestön kokous niin päättää
  2. hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
  3. vähintään 50 henkilöä tai yksi kymmenesosa (1/10) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelemistä varten.
 2. Hallitus on velvollinen kutsumaan järjestön kokouksen koolle sääntöjen 8 §:n määräämällä tavalla
  1. vuosikokouksen määräämänä ajankohtana,
  2. viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä järjestön kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

10 § EDUSTUS JÄRJESTÖN KOKOUKSISSA

 1. Järjestön kokouksiin saavat osallistua jäsenmaksunsa maksaneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet.
 2. Järjestönkokouksissa on henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

11 § JÄRJESTÖN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

 1. Äänioikeutettujen henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten äänioikeutettujen kokousedustajien  lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus järjestön kokouksessa on hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla,  järjestön ja puolueen työntekijöillä sekä puolueen enintään 33-vuotiailla kansanedustajilla ja kunnanvaltuutetuilla.
 2. Järjestön kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

12 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Sääntömääräiset asiat:

 1. Kuullaan hallituksen kertomus päättyneestä toimikaudesta ja päätetään asiasta.
 2. Kuullaan kertomus edellisen tilikauden varainhoidosta.
 3. Kuullaan tilin- tai toiminnantarkastajien kertomus ja vahvistetaan tilinpäätös.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta.
 6. Päätetään jäsenmaksun suuruus, tilitystapa ja tilitysaika.
 7. Päätetään seuraavan tilikauden talousarvio.
 8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä.
 9. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, ja vuosittain 1. ja 2. varapuheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle sekä muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten sijaan.
 10. Valitaan ehdokkaat puoluevaltuustoon, puoluehallitukseen sekä puolueen vaalivaliokuntaan.
 11. Valitaan edustajat puoluekokoukseen.
 12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatilintarkastaja. Tilejä tarkastamaan voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tällöin ei tarvitse valita varatilintarkastajia. Tilintarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita toiminnantarkastajat.
 13. Käsitellään hallituksen esitykset, jäsenten aloitteet ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § YLIMÄÄRÄISESSÄ JÄRJESTÖN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT
ASIAT

Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § JÄRJESTÖN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

 1. Järjestön kokous voi ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian päätettäväksi kiireellisenä, jos vuosikokous viiden kuudesosan (5/6) äänten enemmistöllä niin päättää, ottaen huomioon YhdL:n § 23 pakottavat säännökset.
 2. Päätös jäsenen erottamisesta, sääntöjen muuttamisesta ja järjestön purkamisesta tehdään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
 3. Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin virallinen kokousedustaja niin vaatii.
 4. Järjestön kokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
 5. Hallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja valitaan kukin erillisellä vaalilla siten, että eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi.
 6. Hallituksen jäsenet valitaan yhteisellä vaalilla siten, että hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valitaan siinä järjestyksessä, kuinka paljon ääniä ehdokkaat ovat saaneet. Mikäli henkilö haluaa asettua ehdolle ainoastaan hallituksen jäseneksi tai ainoastaan hallituksen varajäseneksi, tulee tästä ilmoittaa ennen äänestystä. Tällöin ehdokas voidaan valita ainoastaan siihen tehtävään, johon hän on erikseen ilmoittanut hakevansa. Vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

15 § HALLITUKSEN JÄSENET

 1. Hallitukseen kuuluu
  1. puheenjohtaja
  2. 1. varapuheenjohtaja
  3. 2. varapuheenjohtaja
  4. 4, 6, 8, 10 tai 12 muuta varsinaista jäsentä.
  5. Varajäseniä määrältään puolet kulloinkin hallituksessa olevien varsinaisten jäsenten määrästä eli 2, 3, 4, 5 tai 6 varajäsentä.
 2. . Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtajat vuosittain. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa sekä valitaan varajäsenet vuodeksi. Erovuoroiset määrätään ensimmäisenä vuonna arvalla, kuten myös silloin, kun hallituksen jäsenmäärä muuttuu.
 3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava toimikautensa alkaessa alle 33-vuotiaita, mutta vähintään 18 vuotta täyttäneitä. Muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten on oltava toimikautensa alkaessa alle alle 33-vuotiaita, mutta vähintään 15 vuotta täyttäneitä.
 4. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai varajäsenen jäsenyys järjestössä päättyy hänen toimikautensa aikana, päättyy myös välittömästi hänen luottamustehtävänsä järjestön sisällä.
 5. Hallituksen kokouksissa järjestön työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

16 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

 1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneitä 2. varapuheenjohtajan kutsusta.
 2. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 1. tai 2. varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenmäärästä on paikalla. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
 3. Varajäsenet tulevat hallituksen kokoukseen saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.
 4. Järjestön kokous voi hyväksyä hallituksen tehtäviä ja menettelytapoja ohjaamaan hallituksen toimintaohjesäännön.
 5. Hallitus voi hyväksyä työvaliokunnan tai muiden toimikuntien tai työryhmien tehtäviä ja menettelytapoja ohjaamaan toimintaohjesääntöjä.
 6. Hallituksen kokouksiin on mahdollista osallistua yhdistyslain 17.2§:n tarkoittamalla tavalla etänä siten kuin hallituksen työjärjestyksessä määrätään. 

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 1. Hallituksen tehtävä on
  1. toimia järjestön tarkoitusperien toteuttamiseksi järjestön toimintasuunnitelman sekä järjestön kokouksen päätösten mukaisesti,
  2. suunnitella, ohjata ja valvoa järjestön valtakunnallista toimintaa,
  3. huolehtia varojen hankinnasta ja vastata varojen ja omaisuuden hoidosta taloussäännön ja talousarvion puitteissa,
  4. valita ja ottaa palvelukseen tarpeellista henkilökuntaa,
  5. vahvistaa nuorisopiirien säännöt.
 2. Lisäksi hallituksen on
  1. suoritettava sääntömääräiset tehtävänsä,
  2. suoritettava taloussäännön ja hallituksen toimintaohjesäännön määräämät tehtävät,
  3. suoritettava järjestön kokouksen määräämät tehtävät.

IV LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

18 § PUHEENJOHTAJISTO

 1. Järjestön puheenjohtajistoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Heidän tehtävänään on johtaa järjestön toimintaa ja valvoa, että sitä hoidetaan järjestön sääntöjen, järjestön kokouksen hyväksymien ohjesääntöjen, järjestön ohjelmien sekä järjestön kokouksen päätösten mukaisesti sekä hoitaa järjestön taloutta.
 2. Puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä 1. varapuheenjohtaja taikka hänenkin ollessa estyneenä 2. varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle, johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä avaa järjestön kokoukset.
 3. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ja varapuheenjohtajien toimikausi on yksi  kalenterivuosi.

19 § PÄÄSIHTEERI

Pääsihteerin tehtävänä on toimia hallituksen sihteerinä, hallituksen päätösten mukaisesti hoitaa järjestön asioita, vastata tiedotuksesta ja muista hallituksen määräämistä tehtävistä.

20 § HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus asettaa toiminnan vaatimat toimikunnat ja työryhmät ja valitsee niiden jäsenet.

21 § TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT

 1. Järjestön hallintoa ja varainhoitoa tarkastaa vuosittain tilintarkastaja, jolla on henkilökohtainen varatilintarkastaja. Järjestölle voidaan valita myös toiminnantarkastajat, jos lain tälle asettamat ehdot toteutuvat.
 2. Hallituksen laatimat esitykset tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi on annettava kolmen kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä tilin- tai toiminnantarkastajille. Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa hallitukselle tilintarkastuskertomus vuosikokoukselle esittämistä varten.
 3. Tilin- tai toiminnantarkastajan toiminnasta ja tehtävistä voidaan lähemmin määrätä taloussäännössä

V MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

22 § JÄRJESTÖN TILI- JA TOIMIKAUSI

 1. Järjestön tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.
 2. Järjestön varainhoidosta voidaan tarkemmin määrätä vuosikokouksen hyväksymässä taloussäännössä.

23 § JÄRJESTÖN NIMENKIRJOITTAJAT

Järjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja tai 2. varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä tai joku edellä mainituista yhdessä pääsihteerin tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa, kaksi yhdessä.

24 § OIKEUDELLINEN KANTAMINEN JA VASTAAMINEN

Järjestön puolesta kantaa ja vastaa oikeudellisesti järjestön hallitus.

25 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA JÄRJESTÖN PURKAMINEN

26 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 1. Sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa päätettäväksi järjestön kokouksessa ainoastaan, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätösten tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
 2. Näihin sääntöihin tehtäviin muutoksiin on hankittava puolueen hyväksyntä.

27 § JÄRJESTÖN PURKAMINEN

 1. Purkamispäätös suoritetaan sääntöjen muuttamisen järjestyksessä, kuitenkin siten, että:
 2. Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava lisäksi toisessa, aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua pidettävässä järjestön kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
 3. Purkamista vahvistavassa kokouksessa on päätettävä myös jäljelle jäävän omaisuuden ja varojen luovuttamisesta puolueelle käytettäväksi kristilliseen nuorisotoimintaan.

Nämä säännöt on hyväksytty KD Nuorten vuosikokouksessa 15.11.2020.