Nuoria ja opiskelijoita on kannustettava perheellistymään!

Suomessa ollaan herätty todellisuuteen syntyvyyden laskusta ja mietitty keinoja sen
torjumiseksi. Harvemmin esille tuodaan nuorten ja opiskelijoiden asemaa näissä
kysymyksissä, mikä luo mielikuvaa nuorille siitä, että perheen perustaminen olisi mahdollista
vasta sitten kun opiskelut on opiskeltu ja työelämään sukellettu. Näinhän asian ei kuuluisi
olla.


Alle 25-vuotiaiden perheellistymistä tulisi tukea Suomessa enemmän. Etenkin ensimmäisen
lapsen tulemiseen liittyy paljon kalliita hankintoja, vaikka kaiken ostaisi käytettynä. Nuorilla
vanhemmilla harvemmin löytyy niin paljon säästöjä, että niillä kattaisi kaikki tulevan lapsen
tarpeisiin liittyvät menot, eikä kaikilta löydy lähipiiriä, jotka voisivat auttaa heitä
taloudellisesti. Sama tilanne on opiskelijoilla. Tämä on yksi syy siihen, miksi nuoret
perheellistyvät yhä harvemmin ja myöhemmässä vaiheessa.


Suomalainen yhteiskunta ei juuri kannusta nuoria perheen perustamiseen. Perusoletuksena
on, että jokainen kouluttautuu mahdollisimman korkeasti, mahdollisimman nopeasti ja säntää
siitä työelämään – vaikka todellisuudessa opiskella kerkeää myös vanhemmalla iällä ja töitä
tehdään koko loppuelämä. Myös tähän yleiseen mielikuvaan siitä, että perheen perustaminen
kuuluu vasta opiskelujen jälkeen, tulisi pyrkiä vaikuttamaan ja opiskelusta tehdä
joustavampaa lapsiarjen mahdollistamiseksi opintojen ohella.


Alle 25-vuotiaita voisi tukea taloudellisesti esimerkiksi mahdollistamalla heille sekä
äitiyspakkauksen että äitiysavustuksen tai muun rahallisen avustuksen tärkeiden hankintojen
kustannuksiin. Vauva-arjen sujuvuutta ja taloudellista tukea voisi antaa myös korottamalla
Kelan myöntämiä etuuksia, esimerkiksi lapsilisää tai tekemällä tuista verottomia. Myös
oppilaitoksissa tulisi tukea ja huomioida perheellisiä enemmän mahdollistamalla opiskelujen
eteneminen myös raskauden ja vauva-arjen aikana esimerkiksi keventämällä annettuja
kurssitöitä, monipuolistamalla osaamisen osoittamista sekä lisäämällä etäopiskelua kotona.


KD Nuoret peräänkuuluttaa, että nuoria ja opiskelijoita tulisi kannustaa perheellistymään niin
taloudellisesti kuin aseenteenmuutoksella yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Lisätietoja:
Inna Nilsson
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja
inna.nilsson@kdnuoret.fi

Finland borde stöda unga familjer

I Finland har vi blivit uppmärksammade på verkligheten i och med den sjunkande nativiteten och funderat på sätt att få den att öka. Ungdomars och studenters ställning tas mer sällan upp i dessa i frågor, vilket skapar en bild för unga att det är möjligt att bilda familj först efter att studierna är färdiga och arbetslivet har börjat. Det är inte så det ska vara vara.


Föräldrar under 25 år borde få mer stöd i Finland. Speciellt det första barnets ankomst innebär många dyra inköp, även om man köper allt begagnat. Unga föräldrar har inte alltid tillräckligt undansparat för att täcka alla utgifter i början, och alla har inte anhöriga som kan hjälpa dem ekonomiskt. Samma situation gäller för studenter. Detta är en anledning till varför unga människor bildar familj allt mer sällan och ofta i ett senare skede. Det finländska samhället uppmuntrar egentligen inte unga människor att bilda familj. Som standard är att alla studerar så länge som möjligt, så snabbt som möjligt ända fram till arbetslivet – även om det i verkligheten går att studera även i högre ålder och arbete ändå måste göras under resten av deras liv.


Personer under 25 år skulle kunna få mer ekonomiskt stöd, till exempel genom att möjliggöra fler viktiga införskaffningar i moderskapspaketet. Lättheten i barnets vardag och ekonomiskt stöd skulle också kunna ges genom att höja förmåner som beviljas av FPA, till exempel barnbidrag och genom att göra bidrag skattefria. Också skolor borde stödja och beakta föräldrar mer genom att bättre möjliggöra studiernas framåtskridande även under graviditeten och efter förlossningen, till exempel genom att diversifiera intygande av kompetens och öka distansundervisningen hemma. KD Unga vill att unga människor och studerande ska uppmuntras att bilda familj både ekonomiskt och genom en attitydförändring i beslutsfattande.

Mer information:
Inna Nilsson
KD Nuorten 2. viceordförande
inna.nilsson@kdnuoret.fi