Förord

Den kristna ungdomspolitiken föddes som en motvikt till studentradikalismen på 1960-talet och ungdomsorganisationen grundades 1971 som Finlands kristliga förbunds ungdomar. Ungefär hela sin existens har ungdomsorganisationen försökt styra både sin egen och moderpartiets Kristdemokraterna i Finlands politik mot en europeisk kristdemokratisk ideologi. Sedan 2000-talet har organisationen varit känd som Finlands Kristdemokratiska Unga, KD Unga. Ungdomsorganisationen är öppen för alla, oavsett livsåskådning eller personliga egenskaper.

Även om den politiska världen har förändrats enormt på femtio år, har kristdemokratins hörnstenar inte försvunnit någonstans. Kärlek till sin nästa, frihet och ansvar samt att värna om miljön är de värderingar som vägledde kristdemokratiska ungdomar för femtio år sedan och som fortsätter leda oss än idag. KD Ungas medlemmar förenas av övertygelsen om att det gemensamma bästa härrör från de värderingar som har byggt den europeiska civilisationen i hundratals år. Den kristdemokratiska ideologin är inte byggd på sand, utan på berg.

KD Unga strävar efter en kristdemokratisk rörelse genom pragmatism, måttlighet och subsidiaritetsprincipen inspirerar människor oavsett bakgrund, socioekonomisk status eller världsbild. Vi vill bygga Finland till ett rättvist, uppmuntrande och säkert samhälle. Vi vill att beslut ska fattas med det gemensamma bästa som mål, även över generationsgränserna: alla ska ha rätt att lita på framtiden.

Detta principprogram förklarar grunderna för vår ideologi och de vägledande principerna bakom våra beslut, medan det politiska programmet erbjuder praktiska lösningar på politiska teman. Vi förklarar sex principer som vi inte kompromissas om, vilka tillsammans utgör kärnan i KD Ungas politik. Utöver dessa principer styrs all vår verksamhet av pragmatism, måttlighet och subsidiaritetsprincipen. Med andra ord måste beslut grunda sig på sanning och alltid ha det gemensamma bästa som mål, de måste vara rimliga och hållbara och de måste fattas så nära medborgaren som möjligt på lägsta möjliga nivå i beslutshierarkin.

Kristdemokrati är inte en ism som skriker ut färdiga svar, utan en ideologi som fungerar som bollplank för olika politiska frågor. Som Esa Erävalo formulerar i sin bok “Yhteinen hyvä”: Kristdemokratin är inte ett sätt att minska, utan att öka sitt eget tänkande. Vi hoppas att principprogrammet erbjuder dig en plattform på den kristdemokratiska värdeklippan att ta avstamp ifrån för att nå allt högre höjder i ditt politiska engagemang. Välkommen med!

Annika Lyytikäinen, ordförande

Principprogrammet godkändes på KD Ungas årsmöte den 21 november 2021.

Det gemensamma bästa

Kärnan i KD Ungas politik är målet att främja det gemensamma bästa: KD Unga har ingen intressegrupp som vi blint driver, utan med hänvisning till kärlek till vår nästa vill vi främja ett bättre samhälle för alla. Därför är unga kristdemokrater samarbetsvilliga, pragmatiska och sanningsorienterade. I strävan efter det gemensamma bästa ingår också internationellt samarbete och solidaritet, eftersom det gemensamma bästa inte känner till riksgränser.

Vi definierar godhet genom principer och våra handlingars konsekvenser. Det känns inte nödvändigtvis alltid bra och är inte alltid lätt att fatta bra och rätt beslut. Alla människor är jämlika sinsemellan och det enas bästa är aldrig viktigare än den andras. Social rättvisa innebär inte att fördela elände jämnt åt alla, utan att även de svagaste klarar i vårt samhälle.

Människosyn

Vi tror att varje människoliv är värdefullt i alla stadier av dess existens och att alla människor är lika värdefulla. Varje människas värde är okränkbart och vi betraktar därför människovärdet som ett egenvärde.

Den kristdemokratiska människosynen bygger på det faktum att ingen människa är perfekt: var och en av oss är felbar och människan agerar inte alltid förnuftigt och bra, även om hon är ute med goda avsikter. Vi strävar inte efter utopier eftersom den ofullkomliga människan inte kan uppnå dem, och vi tror inte på att makten koncentreras till en eller några få personer. Vi erbjuder också ett kristdemokratiskt alternativ till den liberala individualismen och socialistiska kollektivismen – personalism – som har sin grund i den judeokristna människobilden. Den enskilda personen får inte upphöjas över det gemensamma bästa, men människovärdet kan aldrig heller reduceras till en del av ett maskineri. Vi ser människan som en unik och värdefull individ, men också en viktig del av olika gemenskaper.

Familjen är samhällets grundenhet. Familjer är nyckeln till det finländska välmåendet, men illamåendet växer också där. Föräldrars uppfostringsansvar kan i sig inte överföras till samhället. Därför utgör familjernas välbefinnande kärnan i KD Ungas politik.

Ansvar för friheten

I enlighet med subsidiaritetsprincipen vill vi ge individer och familjer så mycket frihet som möjligt att bestämma över sina egna angelägenheter. Vi värdesätter marknadsekonomin, värnar om individuella friheter och vill se Finland som en fri och oberoende internationell aktör. En fri individ är bäst lämpad att agera smed för sin egen lycka.

Ansvar är en automatisk följd av frihet. Vi måste ta ansvar för de svagare i samhället, både i Finland och internationellt. Vi värnar om ett civilsamhälle där individen är ansvarig för sina egna handlingar och en del av en gemenskap som bryr sig om. Individers omhändertagande av varandra kan aldrig utkontrakteras till staten. Vi måste också ta ansvar för att de beslut vi fattar är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

KD Unga värdesätter entreprenörsanda och flit. Politiska beslut ska inte leda till en situation där det är ekonomiskt lönsammare för en person att inte arbeta. KD Unga anser att en social marknadsekonomi samt en fungerande demokrati där rätten till ägande och de individuella friheterna skyddas är den bästa möjliga samhällsordningen.

Bruka och vårda

Enligt den judeokristna världsbilden är människan ansvarig för att bruka och vårda jorden. Som vi vet har människorna dock börjat överkonsumera jordens tillgångar. Det är inte i linje med kristdemokratiska ideal. Under vår livstid måste vi vara ansvarsfulla värdar för jorden och lämna den åt kommande generationer i bättre skick än där vi själva fick den.

Utöver naturen och miljön tillämpar vi också principen om brukande och vårdande på bildningen, kulturen och civilsamhället. Alla måste ha möjlighet att ansvarsfullt utbilda och utveckla sig som samhällsmedlem oavsett förmögenhet, bostad, hembakgrund eller andra egenskaper. Vi värdesätter det arbete som utförts av tidigare generationer och värnar om dess frukter. Utbildning av medborgare ger samhället förutom arbetskraft och kompetens, även bildning och välmående över generationsklyftorna.

Säkerhet

Alla har rätt till ett tryggt hem och ett tryggt hemland. Säkerhet främjas genom att se till myndigheters och försvarets tillräckliga resurser, men också genom att säkerställa säkerheten i familjer, skolor, på arbetsplatser och vårdinrättningar. Vårt mål är ett Finland, där ingen behöver vara orolig för sin egen säkerhet.

Finland är inte en neutral stat. Till våra värderingar är vi främst ett västerländskt land. Finlands verksamhet i FN och medlemskap i EU samt nära samarbete med Nato vittnar om detta.

Ingen annan stat får direkt eller indirekt blanda sig i Finlands interna beslutsfattande om inte beslutanderätten i frågan frivilligt har överförts till en överstatlig aktör. För att säkerställa säkerheten i framtiden driver KD Unga ett finländskt Nato-medlemskap.

Mod

KD Unga driver kristdemokratisk politik modigt och prutar inte på sina grundprinciper. Vi driver viktiga frågor kompromisslöst även då det inte är populärt eller väcker allmän beundran. Vi vågar rakryggat stå upp för att försvara sanningen och det gemensamma bästa, och vi uppmuntrar våra medlemmar att göra det med. Vi är inte rädda för att kritiskt se över våra egna åsikter och vi är redo att uppdatera dem i ljuset av ny och bättre kunskap.