Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: saamenkielinen nuorisotyö vakinaistettava

Kokoomusnuoret, RKP-nuoret, KD-nuoret ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto vaativat saamenkielisen nuorisotyön vakinaistamista ja tavoitteellista kehittämistä.

Saamenkielinen nuorisotyö kuuluu saamelaisalueen kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta Lapin aluehallintoviraston mukaan kunnissa ei työskentele tällä hetkellä yhtään saamenkielistä nuorisotyöntekijää. Kunnilla ei ole henkilö- eikä taloudellisia resursseja toteuttaa palveluja saamen kielillä. Saamenkielinen nuorisotyö vaatiikin tavoitteellista kehittämistä ja perustoimintojen vakinaistamista.

– Saamenkielinen nuorisotyö ei ole ainoastaan kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluvaa toimintaa, vaan kyse on saamelaisnuorten omasta toiveesta äidinkieliselle toiminnalle. Saamelaisnuoret nostavat toivetta esille jatkuvasti eri kyselyissä ja selvityksissä. On aika tarttua tähän toiveeseen ja aloittaa tavoitteelliset toimet asian edistämiseksi, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio

Saamelaisalueen kunnilla ja nuorisoneuvostolla on yhteinen tahtotila edistää saamenkielistä nuorisotyötä. Sitä voitaisiin kehittää esimerkiksi palkkaamalla Saamelaiskäräjille nuorisokoordinaattori, joka voisi yhdessä kuntien kanssa tarjota saamenkielistä nuorisotyötä ja kehittää sitä tavoitteellisesti. Lisäksi tarvitaan oppilaitosyhteistyötä, jotta opiskelijoilla on mahdollisuuksia saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin opintoihin.

– Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen aikuiseen. Äidinkielisellä turvallisella aikuisella on valtava merkitys saamelaisnuorten hyvinvointiin ja identiteetin kehittymiselle. Nuorten pahoinvoinnin yhä lisääntyessä, on huolehdittava, että myös saamelaisnuorilla on pääsy yhdenvertaisesti heille kuuluviin palveluihin, jatkavat hallituspuolueiden nuorisojärjestöt.

Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut panostamaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen molemmilla kansalliskielillä ja saamen kielillä. Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto iloitsevat hallituksen sitoutumisesta tärkeään toimintaan, joka on tällä hetkellä saamelaisnuorten tavoittamattomissa.

Lisätietoja:

Ami Rinta-Valkama
KD Nuorten puheenjohtaja
040 7535076
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi