KD Nuoret eduskuntavaaleissa 2023

Tulevaisuus tehdään tänään

KD Nuoret katsoo politiikassaan kohti tulevaa. Jotta yhteiskuntamme säilyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävänä ja turvallisena myös tuleville sukupolville, päätöksentekijöiden on pystyttävä katsomaan nykyhetkeä pidemmälle tehdessään päätöksiä. Ilmastonmuutos, kestävyysvaje ja mielenterveyskriisi ovat esimerkkejä ongelmista, joihin KD Nuoret haluaa tuoda ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Vaikka maailma näyttää nuorelle sukupolvelle tällä hetkellä synkältä paikalta, KD Nuorten sanoma on toivo.

 

1 Kestävää taloudenpitoa

1.1 Sanomme ei holtittomalle velanotolle

Suomen velkaantumisen tahti on kiihtynyt merkittävästi nykyisen hallituskauden aikana. KD Nuoret ei tue sellaista velanottoa, joka kostautuu tuleville sukupolville. Velkaa ei tule kuitenkaan nähdä täysin poissuljettuna, vaan sitä on järkevää ottaa investointeihin, jotka maksavat itsensä myöhemmin pois, olipa kyseessä panostus mielenterveyspalveluihin tai TKI-rahoitukseen.

1.2 Haitallisista yritystuista luovuttava

Yrityksiä on tuettava ainoastaan yrittämisen alkutaipaleella ja tarkoituksenmukaisesti poikkeustilanteissa. Yritystukien sijaan voimavaroja on suunnattava yrittäjämyönteisemmän ilmapiirin luomiseen ja yrittäjyyden kynnyksen madaltamiseen.

1.3 Julkisen sektorin hallintoa tulee keventää

Yhteiskunnan tuottamien varojen tulisi ensisijaisesti kulua ihmisten hyvinvointiin, ei byrokratian rattaisiin. Hallinnon Rakenteita tulee uudelleen tarkastella ja tehostaa siellä, missä siihen on varaa. Olennaista tehostamisessa on havaita ja poistaa tehtävien päällekkäisyydet sekä parantaa eri sektoreiden välistä keskinäistä kommunikaatiota. Myös ministeriöiden määrää on syytä tarkastella kriittisesti ja edistää läheisesti toisiinsa liittyvien ministeriöiden yhteistyötä tai jopa yhdistymistä. Riittävä henkilöstön määrä on varmistettava, mutta samalla vaihtuvuuden ja eläkepoistuman myötä on myös mahdollista tarkastella tehtävän tarpeellisuutta ja vähentää henkilöstön määrää.

1.4 Sosiaaliturva uusiksi kannustavan perusturvan mallilla

KD Nuoret kannattaa KD:n kannustavan perusturvan mallia, jossa työnteko on kannustavaa ja työpaikan vastaanottaminen on aina kannattavaa. Kannustavan perusturvan malli keventäisi nykyistä sosiaaliturvan tukiverkostoa siten, että tukien määrä niin määrällisesti kuin rahallisesti vähenisi.

1.5 Eläke kuuluu myös tuleville sukupolville

Eläkejärjestelmää on kehitettävä suuntaan, jossa järjestelmä kannattelee myös nykyisiä nuoria heidän eläköityessään. KD Nuoret ehdottaa rahastoivan eläkemalliin painoarvon kasvattamista portaittain.

 
2 Terveyttä kansalle

2.1 Sote-rahoitus on turvattava

Uudet hyvinvointialueet eivät suinkaan säästä yhteiskunnan varoja. Sen sijaan toiminnan alkuvaiheessa hyvinvointialueet ympäri Suomen kaipaavat valtiolta enemmän rahoitusta esimerkiksi palkkaharmonisaation ja tietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukas pyöriminen sote-uudistuksen nopeasta aikataulusta huolimatta on taattava.

2.2 Päihdepolitiikkaan suunnanmuutos

Päihdepalvelut kaipaavat kipeästi lisärahoitusta, jotta päihderiippuvaiset kyettäisiin kohtaamaan sairauden vakavuuden edellyttämällä tavalla. Päihdepalveluiden keskiössä on oltava ennaltaehkäisy, käytön vähentyminen sekä päihderiippuvaisten saaminen avun ja hoidon piiriin. Päihderiippuvuuteen liittyvää stigmaa tulee vähentää. KD Nuoret esittää, että nuuskan myynti tulee laillistaa, jotta se saadaan Suomen verotuksen ja valvonnan piiriin. Suomeen tulee luoda uusi huumestrategia, joka pystyy paremmin vastaamaan Suomen huolestuttavaan huumetilanteeseen. Päihdepolitiikkaa Suomessa tulee rakentaa tutkimuksen varaan. KD Nuoret esittää kannabiksen dekriminalisoinnin vaikutusten selvittämistä suomalaisessa yhteiskunnassa. KD Nuoret kannattaa lääkekannabiksen käytön laajentamista.

2.3 Mielenterveysasiat kuntoon ennaltaehkäisyn ja rahoituksen turvin

KD Nuoret näkee ennaltaehkäisyn avaimena Suomen mielenterveysongelmien hillitsemiseen. Esimerkiksi kouluissa lasten ja nuorten mielenterveydestä olisi tärkeää huolehtia yhtä huolellisesti kuin fyysisestä terveydestä. Mielenterveysongelmat kumpuavat perheongelmista, koulukiusaamisesta, elämässä kohdatuista tragedioista sekä monista muista ongelmista. Siksi meidän tulisi suunnata riittävästi rahoitusta ongelmien juurille, ei ainoastaan viimesijaisiin hoitomuotoihin. Suomalaiset tarvitsevat terapiatakuun sekä psykoterapeutteja, jotka takuuta pystyvät toteuttamaan. Siksi psykoterapeuttien koulutuksen tulisi olla maksuton.

2.4 Nähdään autismin kirjoon kuuluvat, kehitysvammaiset sekä heidän läheisensä

KD Nuoret vaatii neuroepätyypillisyyden määritelmän tietoisuutta lisäävien kampanjoiden ja hankkeiden käynnistämistä valtakunnallisesti. Yksilöllistä tukea on kehitettävä ja sitä tulee olla laajemmin tarjolla. Huomiota on keskitettävä myös oppilaitosten ja muiden julkisten rakennusten tilaratkaisuihin. Lisäksi vertaistukiryhmätoimintaa on lisättävä autismin kirjoon kuuluville, kehitysvammaisille sekä heidän läheisilleen. Näihin palveluihin on suunnattava riittävät resurssit.

2.5 Omaishoito kunniaan

Omaishoidon kehittämiselle on osoitettava riittävät ja tarkkaan kohdennetut resurssit. Omaishoidolle on luotava uusi kansallinen strategia, jossa huomioidaan omaishoitajien ja -hoidettavien laaja kirjo. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alaikäisten hoivaajien tunnistamiseen ja tukemiseen palveluissa. Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden käyttöä on kyettävä nostamaan sijaishoitomahdollisuuksia lisäämällä ja monipuolistamalla. Omaishoitajien palkkioita tulee nostaa ja palkkioista tulee tehdä verovapaita. Työn, omaishoidon ja sosiaaliturvan yhdistämiseen on kehitettävä toimivat käytännöt. Tietoisuutta omaishoidosta on lisättävä, jotta yhä useampi tietämättään omaishoitajan kaltaisessa roolissa toimiva tiedostaa asemansa.

 
3 Kokonaisturvaa maalle

3.1 Kriittinen infrastruktuuri suojattava entistä huolellisemmin

Yhteiskunta ei voi pysähtyä mahdollisen kyberhyökkäyksen kohdatessa Suomea. Varmistetaan yhteiskunnan kannalta kriittisten verkkojen ja niiden ohjausjärjestelmien toiminta myös sähkö- ja internetyhteyden puuttuessa. KD Nuoret esittää, että varautumisessa huomioidaan lisäksi julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö. Yrityksillä on oikeus saada tietoa poikkeusoloihin varautumisesta.

3.2 Koko Suomen toimittava poikkeusoloissa

Suomen Puolustusvoimat on valmistautunut hyvin pahimpaan, mutta myös asevelvollisuuden ulkopuolisten suomalaisten on kyettävä toimimaan mahdollisimman varmasti ja turvallisesti poikkeustilanteissa. KD Nuoret esittää pakollista turvakurssia henkilöille, jotka eivät suorita asepalvelusta.

3.3 Raja turvattava

Maahantuloa voidaan käyttää välineenä Suomen kansallisen turvallisuuden uhkaamiseksi. Siksi Suomen on panostettava itärajan rajaturvallisuuteen. KD Nuoret haluaa suunnata lisäresursseja Rajavartiolaitokselle.

3.4 Ei eristäytymiselle

KD Nuoret korostaa avointa yhteistyötä turvallisuuspoliittisesti epävakaissa olosuhteissa. Pohjoismaiset yhteistyöelimet, Nato sekä EU ovat Suomen etujen mukaisia foorumeita, joissa pystymme edistämään arvojemme mukaista yhteiskuntaa vastavoimana Venäjän autoritääriselle ja kansainvälisiä sopimuksia loukkaavalle politiikalle.

3.5 Ottawan jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta irtauduttava

KD Nuoret katsoo, että miinakieltoon liittyminen oli virhe, joka tulee perua. Suomessa jalkaväkimiinat ovat puhtaasti puolustuksellinen väline, ja niihin turvauduttaisiin vain sotilaallisen konfliktin syttyessä ja silloinkin niitä käytettäisiin vain Suomen rajaseuduilla. Rauhan aikana miinat ovat varastoituna.

 
4 Viljellään ja varjellaan

4.1 Fossiilisista polttoaineista luovuttava

KD Nuorten tavoite on, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava ilmastosyistä, mutta myös energiaomavaraisuuden edistämiseksi. Siirtymän on kuitenkin tapahduttava sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Energiapolitiikassa on huomioitava kuitenkin eri alojen ominaispiirteet.

4.2 Biodiversiteettikadon torjunta on nostettava prioriteetiksi

Biodiversiteettilaki on säädettävä tulevalla hallituskaudella. Metsien ja muun luonnon vapaaehtoisen suojelun rahoitus on turvattava. Metsänomistajille tulee kehittää kannustimia metsiensä monimuotoisuuden suojelulle ja lisäämiselle. Valtion on panostettava kosteikkojen ja soiden ennallistamiseen sekä muiden elinympäristöjen hoitoon ja suojeluun luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja uhanalaistuneiden eliölajien kantojen vahvistamiseksi. Suomen tulee torjua globaalia biodiversiteettikatoa vähentämällä soijarehun ja lihan tuontia. Lisäksi riippuvuutta ulkomailta tuotaviin lannoitteisiin ja torjunta-aineisiin on vähennettävä panostamalla omavaraisuuteen esimerkiksi luomuviljelyn kriteerejä laajemmin käyttöön ottamalla.

4.3 TKI-rahoitus ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien ratkaisujen kehittämiseksi

Ilmastonmuutosta ja ympäristöongelmia ei torjuta ilman innovaatioita ja teknologiaa, jotka mahdollistavat ilmasto- ja ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin siirtymisen. Suomella on myös mahdollisuus olla edelläkävijä ympäristöystävällisten teknologisten ratkaisujen kehittämisessä. Siksi rahaa tulee suunnata enemmän ympäristö- ja energiateknologiaan sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, joka on ekologisesti kestävää, esimerkiksi kestävän maatalouden ja elintarviketuotannon aloilla.

4.4 Maatalous on elinehto

Maatalous ei ole vain elinkeino, vaan elinehto. Tästä huolimatta suomalaiset maatilalliset ovat kärsineet jo pitkään kannattavuuskriisistä. Tuottajahinnat ovat häpeällisen pieniä. KD Nuoret katsoo, että Suomi tarvitsee mekanismin, jolla turvataan alkutuottajan osuus ruuan hinnasta. Koska Suomessa noudatetaan EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, EU-tasoiseen päätöksentekoon pitää vaikuttaa aktiivisemmin ja aikaisemmassa vaiheessa. Ruokaturva on nostettava takaisin maatalouspolitiikan keskiöön. Maatalouden ammattialan houkuttavuutta ja kannattavuutta on pyrittävä lisäämään helpottamalla pienyrittäjien arkea. Lomituskäytäntöä on kehitettävä joustavammaksi ja siihen sisältyvää byrokratiaa on pyrittävä vähentämään.

4.5 Suomalainen liikenneinfra 2020-luvulle

Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne erityisesti Uudenmaan alueen ulkopuolisten kuntien ja maakuntakeskusten välillä edelleen kehityksen tarpeessa. KD Nuoret haluaa lisätä joukkoliikenteen tukia ja edistää entistä laajempaa lähijunaverkostoa. Vastaavasti siellä, missä työmatkapyöräily on realistista, kansalaisia on kannustettava auton penkiltä pyörän satulaan. KD Nuoret kannattaa työmatkapolkupyöräilyn kilometrikorvauksien ja verovähennystason nostamista 25 senttiin kilometriltä. Suomalaisten autokanta on yksi Euroopan vanhimmista. Autokannan uudistamiseksi on syytä käyttää taloudellisia kannustimia, jotta autoilevat suomalaiset tulotasosta riippumatta pystyvät vaihtamaan vähäpäästöisempään liikkumistapaan, kuten uudempaan autoon. Suomalaisen infran tutkimukseen on panostettava nykyistä enemmän, mikä mahdollistaa vähäisten resurssien tehokkaamman käytön.

 
5 Vapauden ja vastuun Suomi

5.1 Sanan- ja uskonnonvapaus kunniaan

KD Nuoret pitää tärkeänä demokraattisen järjestelmän kukoistamisen takaamiseksi, että ihmisille tärkeät perus- ja ihmisoikeudet, kuten sanan- ja uskonnonvapaus, turvataan länsimaisessa oikeusvaltiossa. KD Nuoret ei edistä sanan- tai uskonnonvapautta rajoittavaa politiikkaa, mikäli kyseiset vapaudet eivät ole ristiriidassa muiden perusoikeuksien kanssa.

5.2 Jumalanpilkka pois rikoslaista

Suomi on yksi viimeisistä Euroopan maista, jossa jumalanpilkka on kielletty rikoslaissa. KD Nuoret katsoo, että uskonnon- ja sananvapaus tarkoittaa oikeutta puhua uskonnoista myös kriittiseen, jopa pilkkaavaksi tulkittavaan sävyyn. Uskonnolliset vähemmistöt saavat suojaa jo eri rikoslain pykälien kautta. Näin uskonrauhan rikkomista koskevasta pykälästä poistettaisiin sen ensimmäinen kohta eli jumalanpilkka, mutta jätettäisiin lakiin edelleen sen toinen kohta, joka koskee häirintää uskonnollisessa tilaisuudessa, kuten hautaustilaisuudessa tai jumalanpalveluksessa.

5.3 Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus turvattava

KD Nuoret näkee tutkimuksen ja koulutuksen avainasemassa kansalaisten oikeuksien käyttämisen mahdollistajana. Tiedon ja osaamisen lisäämisen rahoittaminen on pidettävä vakaalla tasolla. Painopiste ei saa olla erillisesti haettavissa projektirahoituksissa. KD Nuoret ei halua lähteä edistämään tulevalla hallituskaudella koulutukseen suuria rakennemuutoksia, vaan panostaisi opiskelijoiden ja oppilaiden oppimisrauhaan ja hyvinvointiin.

5.4 Parempi Suomi vähemmistöille

Kristillisdemokratiassa on kyse heikoimmasta huolehtimisesta sekä yhteisestä hyvästä. Suomessa useiden eri vähemmistöryhmien asemat eivät ole vielä yhdenvertaiset valtaväestöön nähden. KD Nuoret haluaa edistää entistä yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa kaikille. Eri vähemmistöt on huomioitava tasapuolisesti. Siksi KD Nuoret edistää esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin käyttöönottamista julkisella sektorilla valtakunnallisesti, saamelaiskäräjälain uudistamista, karjalan kielen aseman parantamista yhtenä Suomen alkuperäiskielenä sekä mahdollisuutta muuttaa juridinen sukupuoli ennen transhoitojen aloittamista.

5.5 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälää muutettava

Kansainväliset sopimukset asettavat Suomelle vähimmäisvaatimukset, joita tulee noudattaa suhteessa vähemmistöihin kohdistuvaan loukkaavaan puheeseen. Näitä vähimmäisvaatimuksia tulee noudattaa, mutta nykyinen lain muoto on epätarkka. Pykälä on uudistettava siten, että sen ennustettavuus on kansalaisten silmissä yksinkertaisempaa.

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, ole yhteydessä kdnuoret@kdnuoret.fi.